บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ผ่านระบบออนไลน์ ในสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สามารถอ่านรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1hO5OcpSuD9bt9INiFiB772dyVriemISd/view?usp=sharing