ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


สามารถอ่านรายละเอียด