บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ประกาศ ?ขยายเวลาการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาและเลื่อนการสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก) 1/2564สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มิถุนายน 2564