ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)

วันนี้ (16 เม.ย 64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ก.บ.) ครั้งที่ พิเศษ/2564 โดยมีการหารือถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "กาใดทใ้ง ให้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับความในประกาศนี้ หี ฉบับ นี้แทน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติต่อไป ประกาศ วันที่ เมษายน พ.ศ. 2564 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .วิชิต สุขทร) รองอธิการบดี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทย ลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช"