ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา คณบดีทุกคณะและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช