บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

? กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ?

11 ธันวาคม 2563 ภาคเช้า รายงานตัว ปฐมนิเทศบัณฑิต / ภาคบ่าย ฝึกซ้อมย่อย
12 ธันวาคม 2563 ภาคเช้า ฝึกซ้อมย่อย / ภาคบ่าย ฝึกซ้อมรวมสาขา
13 ธันวาคม 2563 ฝึกซ้อมรวม
14 ธันวาคม 2563 ฝึกซ้อมใหญ่
ฝึกซ้อม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

16 ธันวาคม 2563 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

? จะประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง ?

ติดตามข้อมูลโดยตรงได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช https://www.facebook.com/student.nstru/

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ