ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “กีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้องระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563” วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ