บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ได้ดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2561
เสร็จเป็นที่เรียบร้อย
คุรุสภาจะจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ทนได้แจ้งไว้ในระบบ ในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ สามารถคัดสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็คทรอนิกส์
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพ

หากมีการเปลี่ยนแปลงบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว