บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ประกาศไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษาวันที่ 26 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.

ถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปริญญาโท และปริญญาเอก)

ณ อาคาร 27 ห้อง 2726

เอกสารที่ต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ


แต่งกายในชุดสุภาพ


หากนักศึกษาท่านใดไม่สะดวกมาถ่ายในครั้งนี้ ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง