ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

Graduate School Management

รศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน​

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.รัฐพร กลิ่นมาลี​

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

Graduate School Staff

นางสาวพิชญา ขันธาโรจน์

หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

พี่โอ๋

นางอาภรณ์ หัตถประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พี่นะ

นางสุจิตราพร ประสาน

นักวิชาการศึกษา

พี่ปู

สร้อยสุวรรณ กำมะหยี่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พี่สร้อย

ผกากาญจน์ บุญขวัญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พี่ไก่

ยุวรัตน์ ทองประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พี่ไหม

ชาญวิทย์ ชัยทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พี่วิทย์

ศวีระ วิเศษโชค

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

พี่เบนซ์

วิรัลพัชร กาญจนพันธ์ุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พี่อ้อม

วิมลพรรณ ทองรัก

ผู้จัดการอาคาร 9 (แม่บ้านประจำตึก)

พี่มล