สัมมนา

นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล

17 มีนาคม 2566, ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี ราชภัฎนครศรีธรรมราช

Innovative Corporate Communication in the Digital Age

นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ให้กับบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ และผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรในการเสวนา

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

นักวิชาการอิสระ

วุฒินันท์ นาฮิม

ผู้ประกาศข่าว TOP NEW

มนตรี อุดมพงษ์

ผู้สื่อข่าวช่อง 3 รายการข่าว 3 มิติ

นุชจรี แรกรุ่น (ป้าจอย ฝอยข่าว)

ผู้สื่อข่าวพิเศษสำนักข่าวไทย ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ณัฐพร การิกาญ

นักจัดรายการวิทยุ

ดำเนินรายการโดย

กำหนดการ

08.00-08.40 น.

ลงทะเบียน

08.40-09.00 น.

กล่าวรายงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พิธีเปิดกิจกรรม โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

09.00-10.30 น.

บรรยายหัวข้อ ชีวิตคนข่าว และการรายงานข่าวยุคดิจิทัล Roles and Reporting of Digital Journalism โดย คุณมนตรี อุดมพงษ์ ผู้สื่อข่าวช่อง 3 รายการข่าว 3 มิติ

10.30-12.00 น.

เสวนาหัวข้อ บทบาทนักสื่อสารมวลชนต่อการสื่อสารองค์กรยุคดิจิทัล Mass Communicators' Roles for Corporate Communication in the Digital Age
ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
1) คุณมนตรี อุดมพงษ์ ผู้สื่อข่าวช่อง 3 รายการข่าว 3 มิติ
2) คุณนุชรี แรกรุ่น ผู้สื่อข่าวพิเศษสำนักข่าวไทย ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
3) คุณเชาวรัตน์ รักษาพล นักจัดรายการวิทยุ
4) คุณณัฐพร การิกาญ นักจัดรายการวิทยุ
ผู้ดำเนินการเสวนา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30 น.

การแสดงพิเศษ

13.30-16.30 น.

เสวนาหัวข้อ ความลับของยุทธศาสตร์การสื่อสารยุคดิจิทัล Secrets of Strategic Communication in the Digital Age โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการอิสระ และคุณวุฒินันท์ นาฮิม ผู้ประกาศข่าว TOP NEW

หมายเหตุ

กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
พักรับอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

ลงทะเบียน

Enrollment

เปิดลงทะเบียน

฿ 1900
  • อาหารว่าง
  • อาหารกลางวัน
  • เกียรติบัตรประกอบการอบรม

ข้อมูลสถานที่และการติดต่อ

สถานที่จัดสัมมนา

ห้องประชุมนิลพยัคฆ์
สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80280

จัดโดย ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย

โทร. 075377438