บัณฑิตวิทยาลัย

เกณฑ์คะแนน / การสอบ / ยื่นผล
ภาษาอังกฤษ

เกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาเอก

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2563

ระดับปริญญาโท

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2563

ตารางเปรียบเทียบคะแนน

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ระบบตรวจสอบสถานะ และประกาศ

ตรวจสอบสถานะภาษาอังกฤษ

ส่งผลและติดต่อสอบถาม

Location

อาคาร 9 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80280

Contact Us

โทร. 075-377438

Our Hours

ทุกวัน 08:30 – 16:30

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Follow Us

ระบบส่งผลภาษาอังกฤษออนไลน์

กำลังพัฒนา