บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

Play Video

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์

การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

คณะครุศาสตร์

นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล

คณะวิทยาการจัดการ

สื่อสารการเมือง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

การบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์

การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

คณะครุศาสตร์

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล

คณะวิทยาการจัดการ

สื่อสารการเมือง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คำถามที่พบบ่อย

สามารถสมัครได้ในประเภททั่วไป สามารถดูคุณสมบัติการรับสมัครได้ในประกาศการรับสมัคร

สมัครได้แล้ววันนี้