บัณฑิตวิทยาลัย

เกณฑ์คะแนน / การสอบ / ยื่นผล
ภาษาอังกฤษ

เกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

ตรวจสอบการสถานะ และประกาศ

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาเอก

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2563

ระดับปริญญาโท

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2563

Graduate

เทียบมาตรฐาน CEFR ปริญญาโท

CEFR

TOEIC

TOEFL Paper

TOEFL CBT

TOEFL IBT

CU-TEP

IELTS

A1

ต่ำกว่า 110

ต่ำกว่า 310

ต่ำกว่า 33

ต่ำกว่า 9

ต่ำกว่า 35

ต่ำกว่า 1

A1 และ A2

110-254

310-346

36-62

9-18

35-44

1-1.5

B1

ไม่ต่ำกว่า 255

ไม่ต่ำกว่า  347

ไม่ต่ำกว่า 63

ไม่ต่ำกว่า 19

ไม่ต่ำกว่า 45

2.0

Graduate

เทียบมาตรฐาน CEFR ปริญญาเอก

CEFR

TOEIC

TOEFL Paper

TOEFL CBT

TOEFL IBT

CU-TEP

IELTS

A1 และA2

ต่ำกว่า 255

ต่ำกว่า 347

ต่ำกว่า 63

ต่ำกว่า 19

ต่ำกว่า 45

2.5

B1

255-404

347-436

63-122

19-40

45-59

2.5-3.5

B2

ไม่ต่ำกว่า 405

ไม่ต่ำกว่า 437

ไม่ต่ำกว่า 123

ไม่ต่ำกว่า 41

ไม่ต่ำกว่า 60

ไม่ต่ำกว่า 4.0

ระบบส่งผลภาษาอังกฤษออนไลน์

สามารถส่งผลภาษาอังกฤษผ่านทางออนไลน์

Graduate

คำถามที่พบบ่อย Questions

ผลคะแนนที่ใช่ในการยื่นไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันรายงานผลสอบ

สามารถสอบที่ศูนย์สอบไหนก็ได้ ที่มีการเทียบค่ามารตรฐาน CEFR และนำผลมายื่นได้ที่เคาท์เตอร์บัณฑิตวิทยาลัย

สามารถสมัครได้ และยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้ภายหลัง (โดยให้เวลาเป็นช่วงก่อนยื่นหัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์)

ส่งผลและติดต่อสอบถาม

Location

อาคาร 9 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80280

Contact Us

โทร. 075-377438

Our Hours

ทุกวัน 08:30 – 16:30

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Follow Us