บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

รับสมัครนักศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2565

กำหนดการ

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป  ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายที่ใบสมัครให้เรียบร้อย
  • สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • เอกสารตามที่สาขาวิชากำหนดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

สถานที่รับสมัคร

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช