ระดับปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์