บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ระดับปริญญาเอก

สมัครได้ที่

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาเอก

การบริหารการศึกษา

การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์