บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สร้างคุณค่าในวิชาชีพครู ให้มีจรรยาบรรณในความเป็นครู

ทำไมต้องเรียน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

สร้างเส้นทางสู่การเป็นครู

ควบคุมมาตรฐานในการประกอบอาชีพ

อาจารย์เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

เพิ่มมุมมองในการแก้ปัญหาครับ

สร้างความหน้าเชื่อถือ

รู้ลึกรู้จริงในศาสตร์ในความเป็นครู

คุณสมบัติ

ประเภทครูประจำการ

ประเภทครูประจำการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ก.

กรณีไม่มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้ 1. มีเอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สอน 2. มีสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก หรือสำเนาสัญญาจ้างระบุตำแหน่งครูผู้สอน และหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยัง ไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว

กรณีมีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้ 1. มีสำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษาจนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก 2. มีสำเนาหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ประเภททั่วไป

ประเภททั่วไป สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสำหรับอาชีวศึกษา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย

ปริญญาโท

฿ 15000 เทอม
  • เรียนจบภายใน 1 ปีครึ่ง
  • ตลอดหลักสูตร 45,000 บาทเท่านั้น
ชื่อ ตำแหน่ง

เร็วๆนี้

คำถามที่พบบ่อย

Most frequent questions and answers

เมื่อเรียบจบหลักสูตรแล้วจะต้องทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

สมัครเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โทร 075-377438