บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

สาขาวิชา การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

สาขาวิชา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล

สาขาวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

สาขาวิชา สื่อสารการเมือง