บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ประกาศ

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563


ประกาศการรับสมัครนักศึกษา 2563


ประกาศการรับสมัครนักศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รอบที่ 1


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ รอบที่ 1 ประจำปี 2563


คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ กรณีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู


คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วิชาชีพครู)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รอบที่ 2


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ รอบที่ 2 ประจำปี 2563


คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศผล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
• สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


ตรวจสอบรายชื่อคลิก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู


ตรวจสอบรายชื่อคลิก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2


ตรวจสอบรายชื่อคลิก


พิมพ์ใบสมัคร
ขณะนี้ปิดรับสมัครรอบ ที่ 2


พิมพ์ใบสมัคร


วีธีการสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร สามารถอ่านรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้เลยที่นี่


ระดับปริญญาโท


ระดับปริญญาเอก


ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ปิดรับสมัคร)

Contact us

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช