วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยโดยหลักสูตรนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ได้มีจัดการสอบวิทยานิพนธ์ และบัณฑิตวิทยาลัยมีดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เดินทางมาตรวจเยี่ยม นอกจากนี้รองอธิการบดีได้มีโอกาศพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และพูดคุยกับทางอาจารย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/nstru.graduate/posts/pfbid028UkAJbVJNzhtu1LLikVobSEbMGMGrbaT29jtnUgCUs4Zr2bkej8Uja8F4KtZCoXAl