กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบข้อบังคับ


ระเบียบข้อบังคับ


ประกาศมหาวิทยาลัย


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย


คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย


คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย